Anàlisi, revisió i presa de decisions

Centre Gestió ha posat sempre molt d’èmfasi en el  bon assessorament  i revisió comptable de les empreses, amb un tracte professional, proper, personal i especialitzat. Volem que els nostres clients gaudeixin d’una comptabilitat ben feta, fiable, capaç d’ajudar a prendre decisions en l’àmbit econòmic i financer  i  també d’evitar errors que poden afectar greument en les declaracions fiscals posteriors.

En l’apartat de comptes anuals, seguint el mateix criteri, optem pel rigor i el compliment de la legislació vigent. Moltes empreses donen poca importància al dipòsit de comptes però, fer-lo de qualsevol manera, pot tenir repercussions jurídiques importants.

«Un bon assessorament comptable és clau per entendre l’empresa i poder-la guiar correctament.»

Serveis

Destaquem, entre d’altres, els següents serveis concrets:

 • Assessorament a tot tipus de consulta comptable.
 • Elaboració de comptabilitats quan les característiques de l’empresa ho permetin. Si cal personant-se a les oficines del client.
 • Reciclatge i formació  del personal.
 • Auditoria interna durant  l’exercici per veure com evoluciona l’empresa i detectar possibles errors de comptabilització.
 • Control d’elements d’immobilitzats, amortitzacions, diferències temporàries, etc.
 • Auditoria interna final,  tancament comptable i elaboració d’informe pels administradors de l’empresa.
 • Confecció d’un estudi econòmic-financer molt complert.
 • Elaboració i anàlisi d’estats comptables.
 • Elaboració i presentació dels comptes anuals i llibres comptables obligatoris.
 • Estudi i elaboració d’informes detallats sobre l’evolució de la tresoreria.
 • Informe anual de la situació comptable de l’empresa a fi de corregir possibles defectes.

Valor afegit

Considerem que ha arribat el moment de fer un canvi de mentalitat per part de tots; el fet de trobar-nos  immersos en una forta crisi econòmica i financera des de l’any 2007, ha fet que moltes empreses que s’han guiat per la intuïció i que han estat mal assessorades es trobin actualment en una situació molt complicada. Creiem que l’assessoria entesa com l’acte d’ omplir uns documents i fer una comptabilitat per necessitats fiscals i jurídiques s’ha acabat, cal fer un pas més, ha d’arribar el canvi en forma d’un assessorament més integral, actiu i assequible, i això és el que pretén la nostra empresa. Per això a Centre Gestió:

 • Li assignem un consultor personal, titulat i qualificat per fer-li una auditoria comptable interna i detectar possibles errors.
 • Analitzem en profunditat la situació de l’empresa mitjançant un informe econòmic i financer molt exhaustiu per  a la correcta presa de decisions.
 • Li fem un estudi molt detallat sobre l’estat de la tresoreria i els motius pels quals aquesta ha augmentat o disminuït.
 • Fem un informe anual de la situació de la seva comptabilitat a fi de corregir possibles errors.
 • Utilitzem eines com l’assessoria on-line per traspassar i gestionar la informació comptable de forma àgil i ràpida.
 • Li donem accés a tota la informació des de qualsevol lloc 24 hores al dia i 365 dies l’any.
 • Possibilitat de connexió remota per solucionar errors comptables des de les nostres oficines.

membre de: