Laboral PIMES

Les empreses s’adeqüen a les noves circumstàncies i la seva assessoria s’ha d’adequar en la mateixa mesura a les seves necessitats. Són essencials  en l’assessorament laboral, la qualitat i la rapidesa del mateix. Un empresari pot veure’s forçat a prendre una decisió ràpida i darrera seu ha de tenir una assessoria que respongui a aquesta necessitat. A Centre Gestió no només tenim el personal amb experiència i formació, sinó la infraestructura per resoldre els seus problemes en temps real, d’aquí el compromís de resoldre els seus dubtes i realitzar les primeres tramitacions en 24 hores. Tan important com la celeritat és la qualitat de l’assessorament, el nostre personal té molta experiència adquirida a base d’anys i una formació constant, tant amb  petites i mitjanes com amb grans empreses. Més enllà dels serveis genèrics Centre Gestió també l’assessorà:

  • Realitzem un estudi juntament amb vostè de la viabilitat de la contractació d’un o varis treballadors mitjançant un estudi de costos, segons convenis i categories professionals.
  • L’assessorem en els tràmits i obligacions derivades de la contractació de treballadors, així com en trobar la millor figura contractual segons les necessitats de l’empresa.
  • L’assessorem i realitzem totes les obligacions derivades de la contractació de treballadors, gestió de les nòmines, aplicació de l’IRPF  i tramitació de la seguretat social de l’empresa.
  • En el supòsit que estigui de baixa mèdica realitzem els tràmits derivats de les prestacions per malaltia, accident, maternitat o paternitat, que li pertoquin.
  • Estudiem i l’assessorem per tramitar les prestacions de jubilació i/o invalidesa.
  • Assistim per vostè o si ho prefereix l’acompanyem a totes les inspeccions de treball en les quals  pugui veure’s sotmesa la seva empresa.
  • Optimitzem el compliment de les obligacions laborals de l’empresari en funció de la tipologia d’empresa.

membre de: