Problemàtica i alternatives

En temps de crisi

Per tots és sabut que des de l’any 2007 estem immersos en una crisi econòmica i financera que no és conjuntural i, per tant, s’espera que duri encara uns quants anys. Alguns teòrics de la macroeconomia ja diuen que mai tornarà a ser tal i com havia estat.

Fins aquestes dates hi ha hagut dos tipus d’empreses, unes que han anat desenvolupant la seva activitat econòmica seguint la intuïció, allò que col·loquialment diem: el nas em diu que... i altres que han estat ben assessorades, s’han dotat de fons propis, han pres les decisions amb el cap, analitzant la informació que ens pot donar la comptabilitat i l’ ús de noves tecnologies. Aquestes, estan aguantant millor la situació. Ha acabat el temps de la intuïció ara cal la reflexió.

Principal problemàtica de les Pime

El problema principal de les PIME  és la manca de finançament. Per solucionar la manca de tresoreria s’ha solucionat normalment ampliant el deute, principalment amb bancs. Al disminuir l’activitat econòmica moltes empreses es troben  amb serioses dificultats per retornar els seus deutes i, altra vegada, es pensa en la solució d’incrementar el deute. En primer lloc cal dir que moltes d’aquestes empreses no han fet els “deures” en temps de bonança econòmica potser per manca d’un assessorament adequat. Hi ha altres maneres d’incrementar la tresoreria, per exemple, disminuir estocs, modificar les formes de pagament i cobrament, aplaçar impostos, recuperar l’IVA dels impagats, internacionalització, etc.

Per tant, l’organització de les empreses encaminada a la presa de decisions és cada vegada més necessària. Cal un canvi de mentalitat de les PIME, sobretot de les més petites que majoritàriament  hi han donat menys importància.

L'alternativa

Creiem que l’assessoria entesa solament com el fet d’omplir uns documents i fer una comptabilitat per necessitats fiscals  jurídiques i laborals s’ha acabat, cal fer un pas més, cal unir esforços, obtenir sinergies i aglutinar serveis per aconseguir un assessorament integral però a la vegada econòmic i amb valor; això és el que pretén la nostra empresa. La  voluntat de la nostra assessoria  és tractar les empreses de reduïda dimensió, les PIME, inclús les micro, amb el màxim rigor i ajudar-les a posar-se al dia en matèria d’organització, comptabilitat, fiscalitat, presa de decisions, formació, etc. En definitiva, acompanyar-les en aquest procés  de reconversió  al que la crisi obliga, donant un servei d’alta qualitat a un preu que el sorprendrà.

 No el podem enganyar oferint-li miracles però sí que volem contribuir en aquest canvi de mentalitat fent servir totes les tècniques que l’hi podem oferir:

  • Elaboració d’un informe detallat sobre l’evolució de la seva tresoreria.
  • Informe econòmic financer detallat per ajudar  en la presa de decisions.
  • Informe d’auditoria comptable interna i un estudi de la viabilitat econòmica de la seva empresa.

Tots aquests documents són indispensables per a poder prendre decisions i a això també l’ajudarem gràcies a la nostra assessoria de proximitat. Tindrà llicenciats en Ciències del Treball, economistes,   llicenciats en ADE, diplomats en Ciències Empresarials iauditors laborals al seu abast. A més a través dels nostres col·laboradors, advocats, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, auditors informàtics, selecció i formació de personal, etc. i amb l’ajuda de les noves tecnologies i l’optimització de processos fa que puguem oferir un producte d’alta qualitat, amb  un gran valor afegit i a un preu sense competència.

membre de: